پورتال نمایندگان
جاده ملارد به سمت کرج ، کنار گذر پل سرحدآباد پلاک 55 واحد 3 @htcoil 02636600011 0912-300-8745
محصولات بنزینی

محصولات دیزلی

محصولات موتورسیکلت

HTC oil SL 4T 10w40 1.3 Litr
سطح کیفیت: SL 4T
گرانروی: 10W -40
HTC oil SL 4T 20w50 1.3 Litr
سطح کیفیت: SL 4T
گرانروی: 20W -50
HTC oil SL 4T 10w30 0.8 Litr
سطح کیفیت: SL 4T
گرانروی: 10W -30
HTC oil SL 4T 10w50 1.3 Litr
سطح کیفیت: SL 4T
گرانروی: 10W -50
HTC oil GL 4 75w80 120cc
سطح کیفیت: GL-4
گرانروی: 75W -80
HTC oil SN 4T 10w50 1 Litr
سطح کیفیت: SN 4T
گرانروی: 10W -50
HTC oil SN 4T 10w60 1 Litr
سطح کیفیت: SN 4T
گرانروی: 10W -60
HTC oil SN 4T 10w40 1 Litr
سطح کیفیت: SN 4T
گرانروی: 10W -40